Onze thema's

Grond- en mensenrechten, krachtige steden en buurten en collectief burgerschap

In onze werking zijn 3 domeinen van tel: grond- en mensenrechten, krachtige steden en buurten en collectief burgerschap.

 

In het domein van grond- en mensenrechten streven we naar het toegankelijker en beter afdwingbaar maken van deze rechten en het versterken van maatschappelijk kwetsbare groepen. Samen benoemen we systemen die uitsluiting veroorzaken en zoeken innoverende manieren om het anders aan te pakken. We zetten beleidsmakers aan om mee te werken en uitdrukkelijk te kiezen voor sociaal beleid.

 

In het domein waar we werken aan krachtige steden en buurten gebruikt Samenlevingsopbouw de buurt als laboratorium om oplossingen voor maatschappelijke problemen en uitdagingen te bedenken en uit te testen. De buurten en wijken versterken we op de drie sporen: toegang tot grond- en mensen, community building en ruimte publiek maken. Door bewoners en gemeenschappen hierin te betrekken en te ondersteunen, ervaren zij dat ze meetellen en kunnen ze hun buurt en stad mee vormgeven.

 

In het domein collectief burgerschap hebben we oog voor het bevorderen van de onderlinge solidariteit tussen diverse maatschappelijke groepen en het respectvol samenleven. We streven naar een inclusieve samenleving, waarin iedereen een volwaardige plaats heeft. De focus ligt op solidariteit en burgerschap, op een sociaal rechtvaardige klimaattransitie, de onvoorwaardelijkheid van rechten, non-discriminatie en antiracisme.

 

Om een menswaardig leven voor iedereen mogelijk te maken is de samenhang tussen werken aan grond- en mensenrechten, krachtige steden en buurten en versterkt collectief burgerschap voor ons cruciaal.

 

Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen werkt tussen 2021-2025 aan 4 boeiende en belangrijke thema’s, namelijk arbeid, sociale bescherming, onderwijs en wonen. Bij het maken van onze thematische keuzes houden we uitdrukkelijk rekening met de stem van de maatschappelijke kwetsbare groepen.

 

 

 

Arbeid

Sociaal Activeringsbeleid

 

Iedereen heeft recht op duurzaam en kwaliteitsvol werk. Een job op de sociale of reguliere arbeidsmarkt, waarbij men zich goed voelt en die voorzien in voldoende inkomen voor een menswaardig bestaan. Mensen in maatschappelijk kwetsbare posities verdienen een kwaliteitsvolle begeleiding bij hun zoektocht naar werk.

 

Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen

stimuleert

 

de overheden om een inclusief en emanciperend activeringsbeleid te voeren op maat van kort- en laaggeschoolden tussen 16 en 65 jaar. Samen met werkgevers en interimkantoren willen we de kansen op de reguliere arbeidsmarkt voor deze groep verhogen.

Onze projecten

Sociale bescherming

Minder mazen, meer net

 

Iedereen heeft recht op dienstverlening van materiële, sociale, geneeskundige of psychologische aard. Diverse instellingen zoals het OCMW of organisaties algemeen welzijnswerk bieden allerhande vormen van maatschappelijke dienstverlening aan. Toch staat het recht onder druk en is er sprake van onderbescherming. Het leefloon ligt onder de Europese armoedegrens, vaak is er een gebrek aan informatie, zijn er leemtes in de dienstverlening en ongelijke behandeling, is er te weinig betrokkenheid.

 

Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen wil dienstverlening zien functioneren als een

vangnet en springplank

 

naar een menswaardig bestaan. Enerzijds ijveren we voor diensten die zelf initiatief nemen om rechthebbenden te informeren en hulp te bieden. Anderzijds zetten we, samen met kwetsbare groepen, hun noden en wensen op de politieke agenda.

Onze projecten

Onderwijs

Iedereen hoort bij de les

 

Iedereen heeft recht op kosteloos en kwalitatief onderwijs. Meer nog, onderwijs is zowel een recht op zich als een onontbeerlijk middel om andere rechten te realiseren. Het is een hefboom die kinderen in staat stelt om straks volwaardig deel te nemen aan onze samenleving. In ons land heeft het onderwijs in haar rol als hefboom voor sociale mobiliteit en als rem op verdere dualisering, nog een lange weg te gaan.

 

Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen gaat voor

kansengelijkheid als hoofdvak!

 

Kansenongelijkheid manifesteert zich al vanaf de kleuterjaren en legt zo een hypotheek op toekomstige mogelijkheden. Vanuit deze bekommernis werken we preventief en dus vooral actief in het basisonderwijs. We proberen iedereen bij de les te betrekken: maatschappelijk kwetsbare ouders goed informeren en versterken in hun ouderrol, scholen en leerkrachten sensibiliseren en ondersteunen.

Onze projecten

Wonen

Onderdak voor sociaal woonbeleid

 

Volgens de Vlaamse Wooncode heeft iedereen recht op een woning die kwalitatief goed en betaalbaar is en die woonzekerheid biedt in een leefbare woonomgeving. Voor maatschappelijk kwetsbare groepen is dit recht niet altijd gegarandeerd.

 

Inzake woonbeleid levert Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen

opbouwend werk!

 

Met kwetsbare huurders en eigenaars werken we aan de verbetering van de woningkwaliteit, de toegankelijkheid, betaalbaarheid en rechtszekerheid van de woonsituatie. Bij drempels als ontoegankelijke wooninformatie, vooroordelen en een gebrek aan klantvriendelijkheid, kloppen we aan bij beleidsmakers.

Onze projecten

Kunnen wij voor jou iets betekenen?
Neem dan contact met ons op.

Contact